Odpovědnost za provoz dronu

Škody způsobené provozem dronu může krýt občanská odpovědnost. Ne každá pojišťovna toto ale umí pojistit. Tabulka o kousek níž Ti ukáže jestli daná pojišťovna kryje v rámci občanské odpovědnosti škody způsobené provozem dronu.

Obecně s této souvislosti předpokládám kategorii A1 a rekreační létání. Nepleťte si také občanskou odpovědnost se speciálním pojištěním pro drony (např. si ho zničíte či poškodíte) nebo pojištěním při komerčním využívání dronů. Na to se občanská odpovědnost nevztahuje.

A co můžete způsobit provozem dronu? Kooperativa je známá vtipnými reklamami, má i jednu o dronech.

Obecně hrozí větší škody na zdraví, proto doporučuji začínat alespoň na 10 mil. Kč (v případě, že nesjednáváte odpovědnost speciálně jen pro dron, mějte odpovědnost alespoň 25 mil. Kč).

Některé pojišťovny umí občanskou odpovědnost sjednat pouze s pojištění nemovitosti a/nebo domácnosti. Některé pojišťovny ji ale umí sjednat i samostatně.

Kryje odpovědnost drony? Poznámka Lze sjednat odpovědnost samostatně?
Allianz
ČPP ano do 25 kg
ČSOB ano do 0,91 kg ano
Direct
Generali Česká pojišťovna ano do 2 kg ano
Komerční pojišťovna kryje pouze neregistrované drony
Kooperativa ano
Pillow ano do 1 kg
(Kompletní varianta)
Slavia
Uniqa ano registrované,
do 4 kg

Podrobnosti z pojistných podmínek pojišťoven

 • Allianz MůjDomov v 05
  • Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na vlastnictvím, údržbou nebo provozováním letadel, létajících zařízení, jiných než malých plavidel a jakýchkoliv motorových vozidel s výjimkou motokol, malé zahradní mechanizace a invalidních vozíků.

 • ČPP Domex+ (DPPBOŽ O 1/22)
  • Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se kromě obecných výluk uvedených ve VPPOD nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou v souvislosti s/se: e) vlastnictvím nebo provozem bezpilotního letadla (dron) se vzletovou hmotností nad 25 kg;

 • ČSOB Naše odpovědnost (od 22.10. 2022)
  • Vedle výluk uvedených v článku 6 se pojištění nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou: g) při provozování nebo řízení plavidla, k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti a při provozu nebo řízení letadla. Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely pojištění se za letadlo nepovažuje model letadla do váhy 20 kg a dron do váhy 0,91 kg.

 • Direct (DPPO-10/2018)
  • Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za újmu způsobenou pilotováním letadla, leteckého modelu či dronu.

 • Generali Česká pojišťovna (Můj majetek 2.0)
  • Pojištění se vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit poškozenému škodu nebo újmu způsobenou v běžném občanském životě zejména v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem dronu o maximální vzletové hmotnosti do 2 kg, za předpokladu, že je pojištěný držitel požadovaných oprávnění a povolení, která jsou vyžadována právním předpisem.

 • Komerční pojišťovna (MojePojištění majetku od 18. 6. 2023)
  • Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na újmy vyplývající či související s vlastnictvím, držbou či užíváním jakýchkoliv motorových či nemotorových vozidel (s výjimkou jízdních kol a koloběžek), přípojných či potahových vozidel, kolejových vozidel, vozidel lanových drah, plavidel jakéhokoliv druhu (s výjimkou Malých plavidel) nebo letadel a jiných létajících zařízení (s výjimkou leteckých modelů a dronů nepodléhajících dohledu Úřadu pro civilní letectví nebo jiné veřejnoprávní evidenci).

 • Slavia pojišťovna
  • Kromě výluk uvedených v Článku 9 těchto pojistných podmínek se pojištění nevztahuje na odpovědnost za újmuzpůsobenou vlastnictvím, držením, užíváním a provozem motorového a kolejového vozidla, zvláštního vozidla, letadla, létajícího zařízení nebo plavidla, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

 • Uniqa Domov & bezpečí (od 1. 3. 2022)
  • Pojištění se vztahuje i na odpovědnost z držení a provozování dronu (bezpilotního systému, včetně leteckých modelů), a to pouze za splnění následujících předpokladů:
   a) dron je registrován u Úřadu pro civilní letectví v tzv. otevřené kategorii ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel;
  • b) je určen pro rekreační (nikoli komerční) účely;
  • c) jeho maximální vzletová hmotnost činí 4 kg;
  • d) nevztahuje se na něj povinnost sjednat pojištění odpovědnosti ve smyslu obecně závazných předpisů.
  • Dronem rozumíme bezpilotní systém (bezpilotní letadlo a vybavení pro jeho řízení na dálku) ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel.


Od žádné pojišťovny jsem za tenhle článek nic nedostal. Před sjednáním pojištění se informujte nebo si přečtěte pojistné podmínky, aby skutečně kryly i provoz dronu. Také jsem mohl udělat chybu nebo pojišťovna změnila rozsah pojištění.